Innovation

INDUSTRI

ÖKAD LÖNSAMHET GENOM ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

De investeringar som svenska företag gör ska både generera en god lönsamhet och ofta vara i drift under lång tid. Genom att ta anläggningstillgångarnas hela livstid i beaktande kan livscykelvinsten maximeras. Ett effektivt underhåll som genererar en hög driftsäkerhet är en mycket viktig faktor i denna strävan.

Asset Management, d.v.s. förvaltning av anläggningstillgångar, innebär att företaget tar tillvara på sina nuvarande och framtida tillgångar, både materiella och immateriella. Det är ett verksamhetsledningssystem som ökar förmågan att koordinera aktiviteterna inom verksamheten.

Detta leder till en realisering av det värde som genereras av anläggningstillgångarna och det är således mer intressant att fokusera på det värde som dessa skapar än vad själva värdet på dem är. Livscykelperspektivet är naturligtvis viktigt för att bibehålla en hög värdeskapande effekt över anläggningens livstid.

Förvaltningen av anläggningstillgångar innebär en nära samverkan mellan företagets olika processer för att öka produktiviteten och effektiviteten, säkerställa önskvärd operativ drift över tid samt genomföra ett optimalt underhåll för att erhålla driftsäkra anläggningar. Detta förutsätter att personalen har rätt kompetens för sina respektive arbetsuppgifter.

Vi ser tre viktiga ansvarsnivåer för att uppnå de förväntade resultaten inom ramen för förvaltning av fysiska tillgångar. Företagsledningen ser till att det finns en tydlig vision samt anger tydliga mål, strategier och planer för tillämpningen. Sedan kommer de som ansvarar för att skapa förutsättningar för själva arbetet.

Slutligen är det de som ansvarar för själva arbetet som utför rätt åtgärder, på rätt sätt, med rätt resultat. Driftsäkerheten blir en allt viktigare del i arbetet med att skapa en konkurrenskraftig svensk industri.

En övergripande och samverkande förvaltning av företagets fysiska tillgångar skapar mycket goda förutsättningar att lyckas med detta arbete. Genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt med underhållsutveckling med hänsyn taget till ett livscykelperspektiv kommer lönsamheten att öka.

Detta förutsätter vidare att upphandlingen av anläggningstillgångarna sker på ett bättre sätt. Att göra rätt från början och ha ett långsiktigt tänk ökar förutsättningarna för att lyckas. Den snabba teknikutvecklingen leder till att vi kan bygga smarta fabriker, vilket i sin tur medför ett ökat behov av ett smart underhåll. Tack vare den nya tekniken går det att förutse och undvika kommande fel eller minska konsekvenserna av dem.

Torsten Ekström

Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Share This Post :